Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Політологія
ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

Короткі висновки
Політична культура — надзвичайно містке поняття. Кількість його визначень наближається до п'ятдесяти. Єдиний виразний критерій, який дає змогу більш-менш чітко окреслити це поняття, полягає у розмежуванні двох сфер політичного буття: інституційної та орієнтаційної. Політична культура — сфера не безпосередньої дії, а суспільних уявлень про світ політики та відповідних норм поведінки.

Різні типи політичних культур (англо-американська, континентально-європейська, авторитарно-патріархальна, тоталітарна) свідчать про різноманітність форм цивілізаційного розвитку, своєрідність кожної з них.
Немає нічого неприродного в тому, що багатовікова бездержавність і розчленованість українського суспільства сьогодні обернулася фрагментарністю, відсутністю цілісності його політичної культури. Розвиток політичної культури в сучасній Україні великою мірою залежить від цілеспрямованих політичних, економічних, соціальних перетворень, від рівня політичної культури владної еліти.

Політична ідеологія є однією з найвпливовіших форм політичної свідомості. Вона реалізується в конкретних політико — ідеологічних доктринах, у яких відбиваються прагнення тієї чи тієї групи осіб до влади й намагання сформувати громадську думку відповідно до цієї мети.

Лібералізм як політична доктрина, в основі якої — ідеали вільної конкуренції, ринку, підприємництва, вельми популярний серед прихильників демократичного політичного устрою суспільства. Авторитет консервативної ідеології зумовлений умінням поєднати зрозумілі кожному й поширені в суспільстві цінності з завданнями політичної еволюції західного суспільства. Сучасні модифікації лібералізму й консерватизму дістали обґрунтування в неоліберальній і неоконсервативній доктринах.

Соціалізм і соціал-демократія як політичні доктрини досить поширені у світовій політичній практиці. Не всі положення соціально-політичної концепції марксизму витримали перевірку дійсністю. Втім це не знецінює ключової тези марксизму про закономірну потребу творення суспільства, в якому буде подолане відчуження людини від праці, засобів виробництва. Йдеться про осмислення соціалізму як теорії та світоглядної концепції, що взаємодіє і розвивається з іншими вченнями й соціальними теоріями світової культури.

Фашизм як політичну ідеологію офіційно засудило світове співтовариство. Після розгрому нацистської Німеччини націонал-соціалістські організації оголошено поза законом, а їхні керівні органи визнано на Нюрнберзькому процесі злочинними. Проте не слід недооцінювати впливу ідеології неофашизму. На сучасному етапі фашистські організації та групи діють у багатьох країнах світу. Останнім часом неофашистські організації активізувалися в країнах Західної Європи, зокрема в Австрії, ФРН, Франції.

Контрольні запитання та завдання
1. Визначте зміст і структуру поняття «політична культура».
2. Які типи політичних культур вам відомі?
3. Якими ви бачите перспективи формування політичної культури в сучасній Україні?

4. Дайте визначення поняття «політична ідеологія», «політична доктрина».
5. Які функції здійснює політична ідеологія?
6. Назвіть характерні риси лібералізму та консерватизму як політичних доктрин.

7. У чому відмінність соціалізму й соціал-демократії як політичних ідеологій?
8. Чому фашизм і націонал-соціалізм визначено як людиноненависницькі ідеології?
ЛІТЕРАТУРА
1. Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть. Сравнительное жизнеописание: В 2 т. Пер. с англ. — Смоленск, 1998. — Т. 1. — 656 с.; Т. II. - 658 с.

Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: Історична ретроспектива і сучасні реалії. — К., 1998. — 278 с.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua