Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Географічним середовищем називається частина природи Землі, з якою людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничій діяльності на даному етапі історичного розвитку. Географічне середовище — необхідна умова життя і діяльності суспільства. Останнім часом, поряд з поняттям географічне середовище, з'явилося також по­няття навколишнє природне середовище (або просто навколишнє сере­довище), яке можна визначити як умови існування людини, що включа­ють як природні, так і соціально-економічні умови. До них відносяться густота населення, зміни природних умов, створені людиною (забудова, зміна повітря, води, знищення або зміна рослинності і т. п.). До поняття «навколишнє середовище» близьке за змістом поняття «екологічні умо­ви». У визначення географічного і навколишнього середовища входить термін «природа», який також вимагає пояснення. Під словом «природа» розуміють весь світ, усе, що існує у всьому різноманітті своїх форм.

Уся історія людства — це історія взаємодії його з природою, з геогра­фічним середовищем. У процесі цієї взаємодії між ними відбувається постійний обмін речовин, що має складний характер. У XX ст. у взаємо­дії природи і суспільства настав якісно новий етап. Вплив суспільства на природу різко зріс. Питання про міру освоєння людством географічного середовища залишається спірним. Одні вчені вважають, що в нашу епо­ху вже вся або майже вся суша освоєна людиною. Інші вчені дотриму­ються іншої точки зору. За підрахунками російських вчених, у наш час освоєно понад 60 % земного суходолу, у тому числі приблизно 20 % її території перетворено докорінним чином. Американські вчені дійшли висновку, що третина земного суходолу практично не має слідів людської діяльності. Причому для різних територій ця цифра неоднакова. Так, для Північної Америки вона становить 38 % території, для країн СНД — 34 %, для Азії — 14 %, для Європи — 3 %. Суспільство почало браги від природи усе більше її ресурсів і одночасно повертати у природу усе біль­ше відходів своєї діяльності. Неминуче виникли дві взаємопов'язані про­блеми: по-перше, це раціональне використання природних ресурсів; по-друге, це забруднення навколишнього середовища.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua