Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ПЛАН І КАРТА

КАРТОГРАФІЧНА ПРОЕКЦІЯ

Картографічна проекція — це спосіб відображення на площині сфе ричної поверхні земної кулі. Пов'язане з цим перетворення зображення неминуче приводить до спотворень. Проте деякі характеристики картографічної сітки, нанесеної на поверхню глобуса, можуть бути збережені і на карті за рахунок інших характеристик. На глобусі всі паралелі і ме ридіани перетинаються під прямими кутами. Проекція, в якій зберіга ється ця властивість, називається конформною, або рівнокутною. У цьо му випадку зберігається форма площинних об'єктів, але відносні розмі ри змінюються від місця до місця. При іншому способі перетворення можна зберегти правильне співвідношення площ, але в цих випадках спостерігається спотворення кутів перетину меридіанів і паралелей; прямі кути зберігаються лише в обмеженій зоні. Проекції, в яких зберігається правильне співвідношення площ окремих осередків градусної сітки, на зиваються рівновеликими. Правильна передача конфігурації об'єктів, як і правильна передача площ, мають велике значення, особливо якщо мова йде про дрібномасштабні оглядові карти. Однак обидві ці характе ристики не можуть бути суміщені на одній і тій же карті: не існує проек ції, яка була б одночасно рівнокутною і рівновеликою.

Картографічні проекції можна класифікувати за виглядом допоміж ної геометричної поверхні, яка може бути використана при її побудові. Візьмемо прозорий глобус з нанесеними на його поверхню лініями мери діанів і паралелей і точкове джерело світла. Ми можемо помістити глобус (з джерелом світла, розташованим у центрі кулі) в циліндр. При цьому градусна сітка спроектується на поверхню циліндра, який потім може бути розгорнений на площині. Циліндр може бути дотичним і стикатися з глобусом тільки по одній лінії (наприклад, екватора), а може бути січ ним. В останньому випадку поверхні кулі і циліндра будуть збігатися по двох лініях (наприклад, по 45° пн.ш. і по 45° пд.ш.), і тільки по цих лініях уданій проекції зберігається правильний масштаб. При зміні положення джерела світла відносно поверхні кулі можуть бути отримані різні проек ції картографічної сітки на поверхні циліндра або іншої геометричної фігури. Однією з таких фігур, що традиційно використовується в карто графічних проекціях, є конус. Як і в попередньому випадку, конус може торкатися кулі, а може перетинати її. Лінії, по яких ці фігури стикаються або перетинають одна одну (як правило, це певні паралелі), зберігають правильний масштаб і є стандартними паралелями. Для зменшення спо творень можна використати замість одного конуса серію усічених кону сів; у цьому випадку буде досягнута правильна передача масштабів за рядом стандартних паралелей. У розглянутих випадках необхідна розгортка на площині циліндра або конуса, але, звичайно, можливе й безпо середнє здійснення проекції поверхні кулі на площину. При цьому пло щина може торкатися кулі в одній точці або перетинати її; в останньому випадку поверхні кулі і площини будуть збігатися по лінії кола. Таке перетворення градусної сітки носить назву азимутальної проекції; в ній істинний масштаб зберігається тільки в точці дотику або на лінії перети ну площини і сфери. Конфігурація сітки, що утворюється на проекції, залежить від положення джерела світла. Відповідно до геометричних фі гур, що використовуються при побудові розглянутих проекцій, останні отримали назву циліндричних (або прямокутних), конічних і азимуталь них. Крім указаних, можливі й інші перетворення градусної сітки.

Відмінною рисою стереографічної проекції є те, що всі об'єкти, які являють собою кола на земній поверхні, зображаються на карті також у вигляді кіл або, у деяких особливих випадках, у вигляді прямих ліній. Саме завдяки цій властивості стереографічна проекція, винайдена у ста родавні часи, так широко використовується зараз, наприклад, для пока зу поширення радіохвиль і т. д.

Проекція Меркатора є рівнокутною. Будь-яка пряма лінія, що пере тинає всі меридіани під однаковим кутом на земній поверхні, передаєть ся в цій проекції прямою лінією, яка називається локсодромією. Ця вла стивість робить проекцію Меркатора дуже зручною для навігаційних карт.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua