Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ПЛАН І КАРТА

ТИПИ КАРТ

Карти поділяються на групи за рядом ознак — масштабом, темати кою, територіальним охопленням, проекцією тощо. Однак будь-яка пра вильно проведена класифікація повинна брати до уваги, принаймні, дві перші ознаки. За масштабом виділяють три групи карт: великомасштаб ні карти (включаючи топографічні), середньомасштабні і дрібномасштабні, або оглядові. Великомасштабні карти є основними, оскільки нада ють первинну інформацію, що використовується при складанні карт се редніх і дрібних масштабів. Найбільш типовими з них є топографічні карти з масштабом більше за 1 : 250 000. На сучасних топографічних картах рельєф, як правило, зображується за допомогою ізогіпсів, або горизонталей, якими сполучаються точки, що мають однакову висоту над нульовим рівнем (зазвичай це рівень моря). Сукупність таких ліній дає дуже виразну картину рельєфу земної поверхні і дозволяє визначити такі характеристики: кут нахилу, профіль схилу і відносні перевищення. Крім зображення рельєфу, топографічні карти містять і іншу корисну інформацію. На них показують транспортні магістралі, населені пункти, політичні й адміністративні кордони. Набір додаткової інформації (на приклад, поширення лісів, боліт, незакріплені піщані масиви та інше) залежить від призначення карт і характерних рис місцевості. Жодна кра їна, що потребує оцінки своїх природних ресурсів, не може обійтися без топографічної зйомки, проведення якої значною мірою полегшується використанням аерофотознімків. Проте досі для багатьох районів земної кулі відсутні топографічні карти, які так необхідні для інженерних цілей. Успіхи в розв'язанні цієї проблеми були досягнуті з допомогою т. зв. ортофотокарт. Як основа ортофотокарт використовуються оброблені на ком п'ютері планові аерофотознімки з підвищеною яскравістю кольорів і на несеними на них горизонталями, кордонами, географічними назвами тощо. Ортофотокарти і космічні знімки менш трудомісткі у виготовлен ні, ніж традиційні топографічні карти. Великомасштабні топографічні і середньомасштабні карти переважно випускаються комплектами. Біль шість середньомасштабних видається для потреб регіонального плану вання або навігації. На картах дрібного масштабу (дрібномасштабних, або оглядових) показується вся поверхня земної кулі або значна її части на. Важко точно визначити межу між дрібно- і середньомасштабними картами, однак масштаб 1:10000000 переважно відноситься до оглядо вих карт. Більшість карт атласів має дрібний масштаб, причому темати чно вони можуть бути дуже різними. Майже всі вищепозначені групи об'єктів можуть бути відображені і на дрібномасштабних картах за умов достатнього узагальнення інформації. Крім того, у дрібному масштабі складаються карти поширення різних мов, релігій, сільськогосподарсь ких культур, кліматичні та інші.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua