Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

Земна кора в межах суходолу складається з різноманітних тектоніч­них структур, більш або менш відокремлених одна від одної, відмінних від суміжних ділянок геологічною будовою, складом, походженням і ві­ком гірських порід. Кожній тектонічній структурі властиві певна історія рухів земної кори, їх режим, інтенсивність, прояви вулканізму, накопи­чення й інші особливості. Характер рельєфу земної поверхні тісно пов'я­заний з цими тектонічними структурами, зі складом гірських порід, що їх утворюють. Тому найголовніші області Землі з однорідним рельєфом і близькою історією свого розвитку — так звані морфоструктурні області — прямо відображають основні тектонічні структурні елементи земної кори. Тісно пов'язані з геологічними структурами і процеси на поверхні Землі, що впливають на головні форми рельєфу, створені внутрішніми, тобто ендогенними, процесами. А зовнішні, або екзогенні, процеси, по­силюючи або послаблюючи дію ендогенних сил, формують окремі деталі великих форм рельєфу. Ці деталі великих морфоструктур називаються морфоскульптурами. За характером тектонічних рухів, їх розмахом і ак­тивністю розрізнюють дві групи геологічних структур: стійкі платформи і рухомі орогенні пояси. Вони різняться також будовою земної кори, її товщиною, історією геологічного розвитку. Неоднаковий у них і рельєф — це різні морфоструктури. Платформам властиві різного типу рівнинні території з малими амплітудами рельєфу. Виділяють рівнини низькі (Західно-Сибірська рівнина, Російська рівнина — 100—200 м абсолютної висоти, тобто висоти над рівнем моря) і високі (Середньо-Сибірське плато, Африканська, Бразильська — 400—1000 м абсолютної висоти). Морфо­структури платформних рівнин займають більше половини всієї площі суходолу. Для них характерний складний рельєф, форми якого утвори­лися в ході руйнування височин і перевідкладення матеріалів їх руйну­вання. Як правило, на великих просторах рівнин оголюються одні й ті ж шари гірських порід, що обумовлює появу однорідного рельєфу. Серед платформних рівнин розрізнюють давні й молоді ділянки. Молоді плат­форми більш рухомі і можуть прогинатися. Давні платформи відрізня­ються жорсткістю: вони підіймаються або опускаються як єдиний вели­кий блок. На частку таких платформ припадає 4/5 поверхні всіх рівнин суходолу. Ендогенні процеси на рівнинах проявляються у вигляді слабких вертикальних тектонічних рухів, різноманіття їх рельєфу пов'язане з поверхневими процесами. На них також впливають тектонічні рухи: на ділянках, що підіймаються, переважає денудація, або процеси руйну­вання, а на тих, що знижуються, — акумуляція, або накопичення. Зовні­шні, або екзогенні, процеси — розмивання текучими водами (ерозія), змивання дощовими водами (делювіальні процеси), розчинювальна дія підземних вод (карст), робота вітру (еолові процеси) та інші — тісно по­в'язані з кліматичними особливостями місцевості. Орогенним поясам відповідає рельєф гірських країн, які займають більше ніж третину пло­щі суходолу. їхній рельєф, як правило, складний, сильно розчленова­ний, з великими амплітудами висот. Різноманітні типи гірського рельє­фу залежать від висоти гір, гірських порід, що складають їх, геологічної історії і сучасних особливостей природи району. У гірських країнах, що мають складний рельєф, виділяються окремі гірські масиви, хребти й різні міжгірські пониження. Гори утворені нахиленими і зігнутими шара­ми порід. Сильно зім'яті, зігнуті в складки гірські породи перемежову­ються з магматичними кристалічними породами, у яких відсутня шару­ватість (граніт, базальт, андезит, ліпарит тощо). Гори виникли в таких місцях земної поверхні, які зазнали інтенсивного тектонічного підняття. Цей процес супроводився зминанням шарів осадочних порід. Вони зги­налися, розривалися, ущільнювалися, розтріскувалися. Крізь розриви з надр Землі підіймалася магма і застигала на глибині або виливалася на поверхню. Неодноразово відбувалися землетруси. Утворення великих форм рельєфу суходолу — гірських хребтів, рівнин і низовин — пов'яза­не передусім з глибинними геологічними процесами, які протягом всієї геологічної історії формували поверхню Землі. Численні і різноманітні дрібні або скульптурні форми рельєфу — річкові долини, тераси, карсто­ві провалля тощо — утвоюються під час різноманітних екзогенних проце­сів. Вивчення великих форм рельєфу Землі, їх динаміки, різних проце­сів, що змінюють і земну поверхню, має дуже важливе значення для практичної діяльності людей.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua