Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

4. Функції СЕГ

Соціально-економічна географія, як і багато інших наук, виконує ряд функцій. Серед них найголовнішими є: теоретична, конструктивна (практична), освітня, виховна та ін.

Теоретична функція проявляється в адекватному відображенні наукою суттєвих властивостей, відношень і процесів, характерних для об'єкта вивчення. Вона полягає у розвитку фундаментальних досліджень, зокрема у розвитку теорії науки, системи її понять і категорій, встановленні законів і закономірностей, наукових принципів тощо. Найвищим виявом реалізації цієї функції є розвиток теорії певної науки, що є її ядром. Теорія — це система взаємопов'язаних, логічно несуперечливих і часто підтверджених практикою положень, принципів, теорем, висновків тощо. Теоретична функція полягає у висуненні наукою нових ідей та гіпотез, концепцій (концепція являє собою деяку часткову теорію, конструктивна націленість якої є очевидною). Наприклад, в СЕГ такою є концепція енерговиробничих циклів. Високий ступінь розвитку теорії свідчить і про відповідний рівень розвитку даної науки. У соціально-економічній географії розвиненими є теорії економічного районування, територіального системо формування (територіально-виробничих, соціально-економічних комплексів, систем розселення), концепції енерговиробничих циклів (ЕВЦ), природно-ресурсних циклів (ПРЦ), природно-ресурсного потенціалу (ПРП), міжгалузевих територіальних комплексів (МТК) та ін.

Конструктивна функція полягає у пошуках практичного застосування фундаментальних положень науки, у розробці способів їх впровадження у практику регулювання територіальної організації суспільства.

Основні сфери суспільної практики, де застосовуються економіко - і соціально-географічні теорії та концепції, а також обґрунтовані в них принципи, закони і закономірності геопросторової організації суспільства і його складових частин, такі:

а) територіальне планування (регулювання) розвитку і розміщення господарства (теорія економічного районування і територіального комплексування);

б) створення схем і проектів районних планувань, генеральних планів розвитку міст (теорія територіального системо-формування, систем розселення);

в) удосконалення мереж територіально-адміністративного поділу території (теорія економічного районування);

г) поділ територій на виборчі округи і дільниці (т. зв. легіслативне районування) в електоральній географії;

д) створення територіальних комплексних схем охорони природи (теорія т. зв. природно-ресурсних циклів) тощо.

Положення теорії СЕГ використовуються для розроблення проблем демографічної, економічної, соціальної, екологічної, національної та екістичної (пов'язаної з розселенням населення) політики.

Освітня і просвітня функції СЕГ реалізується шляхом її вивчення в середніх загальноосвітніх і спеціалізованих школах, у популяризації наукових знань серед населення. У першому випадку вивчення елементів соціально-економіко-географічного знання починається вже з предмету "Краєзнавство" і закінчується ґрунтовним вивченням України та зарубіжних країн. Середня географічна освіта надзвичайно розширює і поглиблює знання молодої людини про навколишній світ як складну геоетнічну, соціальну, економічну, політичну, екологічну і культурну систему, допомагає побачити своє місце і місце України у цьому різноманітному світі і т. д.

Популяризація наукових суспільно-географічних знань розрахована і на молодь, і на дорослих. Вона здійснюється шляхом видання крає - і країнознавчої літератури, виготовлення відеофільмів, створення радіо - і телепередач. На жаль, ця функція нашої науки поки що в Україні, на відміну від багатьох країн світу, наприклад, Польщі, Німеччини та ін., розвинена недостатньо. У нас видається науково-популярний часопис "Краєзнавство", але він в основному друкує статті з історичного краєзнавства. У Львові за редакцією Оксани Нагірної почав виходити часопис "Краєзнавство і туристика", але він є регіональним і має малий тираж. Щоквартальник "Український географічний журнал" (Київ, Українське Географічне Товариство) подає науково-популярні публікації надзвичайно рідко. Цікавим став тижневик "Краєзнавство. Географія. Туризм" (Київ).

Нарешті, остання за порядком, але не за значенням виховна функція СЕГ. Наша наука володіє великим виховним потенціалом. Вона формує в людей почуття українського патріотизму, поваги до представників інших націй як всередині України, так і поза її межами (не плутати з псевдо інтернаціоналізмом пролетарсько-класового більшовицького зразка, який виховував зневагу до історії та культури рідного народу, прищеплював українцям почуття меншовартості), сприяє екологічному вихованню.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua