Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Основи філософських знань

ПЕРЕДМОВА

З початком XXI століття значно ускладнилося життя суспільства, структурно і функціонально змінився облік світу, загострилися глобальні проблеми, загальні проблеми суспільного розвитку, осмислення яких має важливе значення для вивчення якісних перетворень сучасного світу. На сучасному етапі кожна людина поставлена динамізмом суперечливого світу в складні умови соціального життя. Зростаюче напруження, зв'язане зі зміною ціннісних орієнтацій, необхідністю пошуку і швидкого знаходження рішень, стресові ситуації — усе це проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, формування особи, її соціалізації духовного зростання.

  Сучасний етап розвитку характеризується зверненням до гуманістичних ідей: поворот до людини, її потреб та інтересів. Професійна підготовка та виховання особливих якостей людини ставить перед наукою вимоги формування особи, її соціалізації духовного зростання. Сучасність ставить перед людиною необхідність розумно, раціонально та відповідально ставитись до навколишнього світу, до власних інтересів, потреб і справ. Кожній людині треба вміти свідомо орієнтуватися в реальності, визначати місце в суспільстві та світі, шукати вирішення проблем реалізації потреб та інтересів. Здатність і здібність розумно мислити не формуються автоматично, їх необхідно відпрацьовувати у процесі вивчення соціально-гуманітарних наук і, насамперед, філософії — теоретично сформульованого світогляду, системи найзагальніших теоретичних поглядів на світ та місце людини у світі.

  У підручнику відображено прагнення на основі позитивного досвіду вітчизняних та зарубіжних філософів, щоб не блукати у лабіринтах нових суспільних процесів, розкрити найважливіші проблеми з урахуванням реальності розвитку освіти, науки, культури, дати елементарні поняття логіки, етики та естетики складових філософського вчення, з'ясувати джерела релігії і віровчення, правильно зорієнтуватися, збагнути сенс існування. Це — найважливіша риса підручника. Іншою рисою є прагнення врахувати специфіку вищих навчальних закладів з метою глибшого усвідомлення молоддю методології пізнання дійсності. Адже призначення філософії — перебувати в опозиції до емпіричної соціальної дійсності, бачити недосконалість світу повсякденної реальності, суспільних відносин, руйнувати стійкі стереотипи, шукати шляхи гармонізації людини і навколишнього світу.

  Філософія має багатовіковий досвід критично-рефлексивного аналізу суспільнозначимих цінностей і життєвих орієнтацій. В усі епохи філософи прагнули вирішувати проблеми буття людини, знову і знову повертаючись до питання, що таке людина, в чому суть і сенс буття, як їй жити і на які цінності орієнтуватися у періоди кризи звичайного способу життя, в епоху переходу від одних життєвих стандартів до інших. Історія культури та історія філософії свідчать, що в переломні періоди історії філософські знання і філософська діяльність набували найвищого значення. Справа в тому, що крутим поворотам історії, політичним переворотам, як правило, передують якісні зміни у філософській свідомості суспільства. У XVII ст. у Франції, у XIX ст. в Німеччині та в інші періоди філософія допомагає людині глибоко осмислити логіку подій, своєрідність нової ситуації, виробити нове ставлення до світу. Звичайно, філософія, як і мистецтво, сама собою не

може врятувати світ, але світ не врятується, якщо не здійсниться глибоке, у тому числі і філософське, осмислення тих загроз і сподівань, що домінують у світі. Безперечно, потрібні всебічні фундаментальні знання про світ, оптимальні шляхи економічного, політичного і культурного розвитку. Але завдання не в диференціації, а в інтеграції знання, поєднанні знань з гуманістичними цінностями. А це є мудрість, якої навчає філософія. У Біблії це називається добрим розумом, тобто розумом, поєднаним з гуманністю.

  У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Визнається той факт, що філософія плюралістична. Жодна філософська школа не може заявляти про монополію на істину. Плюралізм стає тут способом реалізації багатоплановості усвідомлення специфіки філософії як самостійного фактора духовного життя суспільства. Філософський плюралізм — результат неоднозначного ставлення і розуміння людиною світу. Методологічна концепція плюралізму у філософії має об'єктивні підстави, оскільки шляхи руху до істини різні. Плюралізм — переконливий засіб подолання пануючого у філософії десятиріччя — центризму. Центризм — серйозний методологічний бар'єр, що не тільки блокував наукову реконструкцію історії філософії, але й сприяв деформації всієї історії. Ось чому, приступаючи до викладу деяких віх історії філософії, доводилося починати не з самих історико-філософських фактів, а із своєрідної розчистки методологічного ґрунту для розуміння фактів.

  Сучасна філософія є узагальненою філософською думкою людства, ґрунтується на досвіді теорії та практики, здобутому в лоні кожної національної філософії. Загальнолюдські пріоритети та цінності є ідейною основою сучасної філософії. Однією з фундаментальних передумов вивчення філософії стає входження кожної людини, зокрема молоді, в загальнокультурний світогляд. Філософія — сфера духовної свободи, притаманне різноманіття підходів, методологій, теоретичних побудов, що знаходить плюралістичне відображення і в навчальному курсі. Підручник — це не сукупність готових істин, а лише загальні підходи до них, що склалися у світовій філософії. Істину людина має осягнути сама, осмислити тернистий шлях до неї власним розумом, наполегливою і вдумливою працею, навчитися сміливо висловлювати і захищати особисту точку зору, а це вимагає самостійних роздумів, усвідомлених, а не нав'язаних ззовні поглядів та уявлень. Відомий філософ Іммануїл Кант підкреслював, що наскільки людина має відповідати за свої слова та дії, настільки людина мусить філософствувати. Освоєння основ філософських знань допомагає студенту стати не просто вузьким спеціалістом у певній галузі, а фахівцем, який уміє мислити і діяти самостійно.

   Авторський колектив виходить з того, що вивчення курсу філософії має вестися відповідно до логіки курсу, системи філософського знання. Велика увага надається внутрішній логіці побудови навчального курсу. Перший розділ починається із з'ясування природи світогляду, особливостей філософського світогляду, характеру філософських проблем, предмета і методу філософії, структури філософського знання та її соціальних функцій. Далі з'ясовуються основні положення національних філософських шкіл. З урахуванням нових потреб уперше в українських навчальних посібниках з філософії велика увага надається аналізу східної філософії: китайської, індійської, японської, арабської, турецької. Спростовуючи думку про те, що Україна не має у своїй культурі власної філософії, у підручнику розглянуто джерела, початки української філософії. Це культура Київської Русі. Адже саме там закладалися підвалини писемності, мови, історії, літератури, світогляду. Зміст і суть вітчизняного і світового історико-філософського процесу висвітлено з методологічної позиції, що дозволяє враховувати конкретно-історичні умови життя і діяльності філософів, ментальні, цивілізаційні, релігійні і матеріальні фактори життя суспільства. Далі даються короткі відомості з курсів логіки, етики та естетики релігієзнавства, що випливають з основ філософії.

Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності. Звичайно, підручники з філософії, логіки, етики та естетики мають загальний недолік: у них подається уже готова сума знань - результат філософствування. Проте інтерес становить не тільки результат, але й шлях здійснення мислителем з'ясування проблеми. Автори намагалися передати специфіку та особливості філософської творчості. Багато розділів підручника подано як міркування про яку-небудь проблему, сформульовано основи логіки, етики та естетики, основи релігієзнавства, висвітлено різні міркування, судження про ті чи інші проблеми. Автори прагнули міркувати про філософські проблеми так, щоб зруйнувати уявлення про філософію як перелік застиглих і сталих істин. Філософія була, є і, сподіваємося, буде не монологічним, а поліфонічним явищем духовного життя суспільства.

  Авторський колектив не претендує на вичерпний виклад та розкриття всіх проблем філософських знань, а тому з подякою сприйме зауваження, спрямовані на поліпшення підручника.

ЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua