Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Мегазбірка тем з англійської мови
UKRAINE

LANGUAGE

The Ukrainian language is classified, along with Russian and Belorussian, as a Slavic language. Several hypotheses exist about the origin of the Ukrainian language.

Phonetic, grammatical, and lexical characteristics of the Ukrainian language are already become apparent in literature from the XII century. The evolution of the language can be traced from the early texts, such as the Gospel of Kamianiets-Strumilov (1411), written in Old Ukrainian, or the Peresopnytsky Gospel (1556—1.561), where a more developed, lively language was used (Middle Ukrainian), to Modern Ukrainian, first used in literature by Ivan Kotliarevsky in the 1700s.

Due to historical conditions it was difficult for the Ukrainian language to develop. Ukraine was invaded by neighbouring states for ages. Frorii 1362 Ukraine was under Lithuania; later under Poland, Austria-Hungary and, most recently, under Russia — for over 300 years. Language and culture were stilled; the population little by little denationalized.

Now that Ukraine is independent, Ukrainian language, traditions, and culture are being revived. Ukrainian is the official state language; it is being studied and is the subject of academic research.

VOCABULARY

along [ə'lɔŋ] with — поряд із

to become apparent [ə'pær(ə)nt] — виявлятися

to trace [treɪs] — простежувати

Gospel ['gɔsp(ə)l] — Євангеліє

to invade [in'veɪd] — вторгатися

to stifle ['staɪfl] — душити, пригноблювати

to revive [rɪ'vaɪv] —відроджувати, відновлювати

QUESTIONS

1. How is the Ukrainian language classified?

2. How can we trace the evolution of the Ukrainian language?

3. Why was it difficult for the Ukrainian language to develop?

4. What is the situation with the Ukrainian language in Ukraine now?

Мова

Українська мова, поряд із російською і білоруською, належить до групи слов'янських мов. Існує кілька гіпотез щодо походження української мови.

Фонетичні, граматичні й лексичні особливості української мови виявляються в літературі вже з XII століття. Еволюцію мови можна простежити, починаючи з ранніх текстів, таких як Кам'янець-Струмилівське Євангеліє (1411), написане староукраїнською мовою, або Пересопницьке Євангеліє (1556—1561), де використовувалася більш розвинута, жива мова (середньоукраїнська), і закінчуючи сучасною українською мовою, яку вперше використав у літературі Іван Котляревський у 1700-ті роки.

Через історичні умови українській мові було важко розвиватися. Протягом століть в Україну вторгалися сусідні держави. З 1362 року Україна перебувала під владою Литви, потім Польщі, Австро-Угорщини, а пізніше — під владою Росії — протягом понад 300 років. Мова і культура пригнічувалися; населення поступово втрачало національні риси.

Нині, коли Україна незалежна, українська мова, традиції і культура відроджуються. Українська мова є офіційною державною мовою; її вивчають, і вона є предметом академічних досліджень.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua