Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
ХV. Outstanding People of America (Знамениті люди Америки)

Mark Twain – Марк Твен

Mark Twain is a famous American writer and a journalist.

His real name was Samuel Clemens.

He was born in 1835 in Florida.

Mark Twain started his literary career rather late.

He worked as a journalist in newspapers in Nevada and California during the years of the Civil War.

His father died when the boy was only 12 years old.

Twain had to start working with his brother.

In 1857 he became a sailor on the Mississippi.

After the Civil War he worked as a reporter for the “Territorial Enterprise” in Virginia City.

His witty style, characterizing all his following works, was formed during his work in that newspaper.

Soon after his first stories had been published he received the fame of the first humourist of America.

“The Gilded Age”, “My Watch”, “The Adventures of Tom Sawyer” appeared during this period in Twain’s literary career.

The characteristic features of American comical folklore found their place in Twain’s creative works.

He ignores all the rules of the “true” art and laughs at the European civilization.

As the Americans of his times he believes in democratic America, creating a new culture, ignoring all previous experience of mankind.

His removal to New York

and his marriage to a daughter of a coal tycoon changed a lot in his life.

He tried to become a businessman, but ruined himself and had to deliver lectures.

In the 1870s he wrote “Life on Mississippi”, and in 1885 — “The Adventures of Huckleberry Finn”.

“The Prince and the Pauper”, and “A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court” were also published during this time.

In his works of that period Mark Twain showed racial prejudices, clash of humanism with antihuman materialism of bourgeois world.

His works of the period greatly influenced American literature.

The last period of his creative work is the time of pamphlet, which became his most favourite genre.

Марк Твен — відомий американський письменник і журналіст.

Його дійсне ім’я — Самюель Клеменс.

Він народився в 1835 році у Флориді.

Марк Твен почав свою літературну кар’єру досить пізно.

Він працював журналістом у газетах у Неваді і Каліфорнії в роки громадянської війни.

Його батько помер, коли хлопчикові було тільки 12 років.

Твенові довелося почати працювати зі своїм братом.

У 1857 році він став лоцманом на Міссісіпі.

Після громадянської війни він працював репортером у «Территоріал Ентерпрайз» у Вірджинії.

Його сатиричний стиль, що характеризує всі його роботи, сформувався під час роботи в цій газеті.

Незабаром після того як його перші розповіді були опубліковані, він придбав славу першого гумориста Америки.

«Позолочене Століття», «Мій годинник», «Пригоди Тома Сойєра» з’явилися саме в цей період літературної кар’єри Твена.

Характерні риси американського комічного фольклору знайшли своє відображення у творчій роботі Твена.

Він ігнорує всі правила «щирого» мистецтва і глузує з європейської цивілізації.

Як і американці його часу, він вірить у демократичну Америку, що створює нову культуру, що ігнорує весь попередній досвід людства.

Його переїзд у Нью-Йорк і одруження з дочкою вугільного магната докорінно змінили його життя.

Він спробував стати бізнесменом, але розорився і змушений був читати лекції.

У 1870-х він написав «Життя на Міссісіпі», а в 1885 — «Пригоди Гекльберрі Фіна».

«Принц і жебрак» і «Янки при дворі короля Артура» були також опубліковані в цей час.

У своїй творчості цього періоду Марк Твен показав расові забобони, зіткнення гуманізму з антигуманним матеріалізмом буржуазного світу.

Його твори цього періоду дуже вплинули на американську літературу.

Останній період його творчості був періодом памфлету, що став його улюбленим жанром.

Questions:

1. What was Mark Twain’s real name?

2. When did he begin to work?

3. When did his witty style characterizing all his following works form?

4. Did he believe in democratic America?

5. What books have you read? Which of them did you like best of all?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua