Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Oscar Wilde - Оскар Уайльд

Oscar Wilde is one of the most interesting representatives of British literature.

He was born in 1856 in the Irish family.

His father was an optician, an author of some books on Irish folklore.

His mother was a poetess and was well- known in aristocratic society.

After graduating from Oxford University Wilde delivered lectures on ethics and aesthetics in Europe and America.

He was accused of immoral behaviour and got into prison.

After it he left for Paris where he died in 1900.

He is well-known for his extraordinary talent and humour.

“The truth is rarely pure and never simple”, “There is no sin except stupidity”, “Art never expresses anything but itself” are only a few of his famous aphorisms.

He always considered the aesthetic feeling of a person to be the moving force of human development.

Wilde’s fairy-tales always depicted the union between the good and the beauty.

Every detail in his lyrical fairy-tales has symbolic meaning.

“The Picture of Dorian Gray” is one of his most famous novels.

It is a story of a young man Dorian Gray.

Under the influence of Lord Henry, his spiritual “teacher”, Dorian becomes an immoral murderer.

Despite this fact his face remains young and beautiful.

But his portrait painted by his friend reflects Dorian’s immorality and cruelty.

Thrusting a knife into his portrait Dorian kills himself.

His face becomes ugly while the portrait shines with perfect beauty.

Oscar Wilde’s literary heritage is very large and his works are often staged nowadays.

Оскар Уайльд — один із найбільш цікавих представників британської літератури.

Він народився в 1856 році в ірландській родині.

Його батько був окулістом, автором книг з ірландського фольклору.

Його мати була поетесою, добре відомою в аристократичному суспільстві.

Після закінчення Оксфордського університету Уайльд читав лекції з етики й естетики в Європі й Америці.

Його звинуватили в аморальній поведінці й ув’язнили.

Після цього він виїхав у Париж, де помер у 1900 році.

Уайльд добре відомий своїм талантом і гумором.

«Правда рідко буває чистою, і ніколи не буває простою», «Немає гріха, крім дурості», «Мистецтво нічого не виражає крім себе самого» — це тільки деякі з його відомих афоризмів.

Він завжди вважав естетичні почуття людини рушійною силою людського розвитку.

Казки Уайльда завжди відбивають союз добра і краси.

Кожна деталь його ліричних казок має символічне значення.

«Портрет Доріана Грея» — один з його найвідоміших романів.

Це історія молодої людини Доріана Грея.

Під впливом Лорда Генрі, свого духовного «учителя», Доріан стає аморальним убивцею.

Незважаючи на це, його обличчя залишається молодим і прекрасним.

Але його портрет, написаний його другом, відбиває аморальність і жорстокість Доріана.

Устромивши ніж у власний портрет, Доріан убиває себе.

Його обличчя стає потворним, а портрет сяє ідеальною красою.

Літературна спадщина Оскара Уайльда дуже велика, і його добутки часто інсценуються в наші дні.

Questions:

1. Where and when was Oscar Wilde born?

2. What were his parents?

3. Was his life easy?

4. Do you know his famous aphorisms?

5. What is his most famous novel? Say some words about it.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua