Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економічний словник-довідник

Ефективність економічна — досягнення найбільших результатів при найменших витратах живої та уречевленої праці. Е. е. є конкретною формою прояву закону економії часу. В умовах капіталістичного способу виробництва узагальнюючим показником Е. е. є норма прибутку. Для народних підприємств у розвинутих країнах Заходу основною метою стає не максималізація прибутку, а максималізація чистого прибутку на одного зайнятого, що не виключає необхідності використання показника норми прибутку. Конкретними показниками Е. е. є продуктивність і фондомісткість праці, фондовіддача і фондомісткість продукції, матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції (Див. Ефективність суспільного виробництва), ефективність капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість продукції та ін. Основними напрямками зростання Е. е. в Україні є суттєве зниження енергомісткості (затрати енергії на одиницю продукції приблизно в 2,5—3 рази перевищують аналогічні витрати у розвинутих державах світу), матеріаломісткості (витрати матеріалів та ресурсів на одиницю продукції в 2—2,5 раз перевищують аналогічні показники у країнах Заходу), зростання фондовіддачі тощо Досягнення цих цілей передбачає, у свою чергу, трансформування усієї економічної системи, в т.ч. таких її елементів, як продуктивні сили, техніко-економічні відносини, виробничі відносини, господарський механізм.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua