Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Українська мова

Основні розділи української мови як навчального предмета

Фонетика

Звуки мови
   Класифікація голосних і приголосних звуків
Українська абетка
   Слова з літерою Ґ
Склад
Наголос
Правила переносу слів
   Схема фонетичного розбору
Будова слова

Словотвір

   Структура слова
   Розбір слова за будовою
   Способи творення слів
   Словотвірний розбір

Орфографія

Чергування О, Е(Є) з І(Ї)
Чергування Е з И
Чергування Е з И
Чергування У з В
Чергування з–із–зо (ЗІ)
Ненаголошені Е та И в коренях слів
Ненаголошені Е, И в префіксах пре-, при-
Правопис І та И в основах українських слів
Правопис І та И в основах іншомовних слів
Правопис О та А
Правопис О та У
Правопис приголосних у кінці префіксів
Спрощення в групах приголосних
Сполучення ЙО, ЬО
Уживання м’якого знака
Вживання апострофа перед Я, Ю, Є, Ї
М’який знак та Апостроф в іншомовних словах
Правопис слів з частинами напів- і ПІВ-
Правопис складних слів
Уживання великої літери
Правопис суфіксів іменників
Подвоєння і подовження приголосних
Подвоєння букв в іншомовних словах
Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни
Складні випадки правопису НЕ з частинами мови
Написання НІ з частинами мови
Написання прислівників разом, окремо та через дефіс
Написання сполучників
Написання часток окремо і через дефіс

Лексика і фразеологія

Фразеологія
Морфологія

Частини мови

Іменник
   Типи відмін іменників
   Поділ іменників на групи
   Відмінкові закінчення іменників
   Морфологічний розбір іменника
Прикметник
   Морфологічні ознаки прикметника
   Поділ прикметників на групи
   Морфологічний розбір прикметника
Числівник
   Будова числівників
   Відмінювання числівників
   Морфологічний розбір числівника
Займенник
Дієслово
   Морфологічні ознаки дієслова
   Види дієслів
   Способи дієслів
   Змінювання дієслів
   Дієвідміни дієслів
   Морфологічний розбір дієслова
Дієслівні форми
   Дієприкметник
   Дієприслівник
Прислівник
Прийменник
Сполучник
Частка
   Написання часток окремо і через дефіс
Вигук

Синтаксис

Словосполучення
   Будова словосполучення
   Типи підрядних зв’язків
Речення
   Види речень
Члени речення
Види присудків
Другорядні члени речення
   Односкладні прості речення
   Ускладнені прості речення
   Синтаксичний розбір простого речення
Складне речення
   Синтаксичний розбір складного речення
   Синтаксичний розбір складного речення із різними видами зв’язку
Пряма мова, непряма і невласне-пряма мова
   Непряма мова
   Невласне-пряма мова
   Розділові знаки при цитатах
 

 
© www.SchoolLib.com.ua