Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Англійська мова

English Alphabet. Англійський алфавіт

The Verb. Дієслово

Present Continuous Теперішній тривалий час
Past Continuous Минулий тривалий час
Future Continuous Майбутній тривалий час
Present Simple Теперішній простий час
Past Simple Минулий неозначений час
Future Simple Майбутній простий час
Present Perfect. Теперішній завершений час
Past Perfect. Минулий завершений час
Future Perfect. Майбутній завершений час
Present Perfect Continuous. Теперішній завершенотривалий час
Past Perfect Continuous. Минулий завершенотривалий час
To be going to + infinitive. Конструкція “to be going to + infinitive”
Modal Verbs. Модальні дієслова
   Can, could, be able to (могти, вміти, бути в змозі)
   Must (бути повинним)
   May, might (могти)
The Infinitive Інфінітив
The Passive Voice. Пасивний стан дієслова
The Gerund Герундій
The Participle Дієприкметник

The Noun. Іменник

Singular and Plural. Однина та множина
Possessive Case. Присвійний відмінок

The Article. Артикль

General information Загальні відомості
Usage. Вживання
   Роки, пори року, місяці
   Спеціальні дати, свята
   Дні тижня
   День, вечір, ніч, частини доби
   Їжа
   Географічні назви

The Pronoun. Займенник

Personal Pronouns. Особові займенники
Possessive Pronouns.Присвійні займенники
Pronouns it, one, that (those). Займенники it, one, that (those)
Quantitative Pronouns Many, much, few, little. Кількісні Займенники Many, much, few, little

The Аdjective. Прикметник

Position of adjectives. Місце в реченніх
The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників
Comparsion patterns. Порівнювальні конструкції

The Аdverb. Прислівник

Position of adverbs. Місце прислівників у реченні
Adverbs of Degree. Прислівники міри й ступеня
Adverbs of manner. Прислівники способу дії
Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця
Adverbs of frequency. Частотні прислівники
Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників
In, on, at. В, На, Біля (місцезнаходження)

The Numeral. Числівник

Fractional numerals and decimal fractions. Дробові числівники та десяткові дроби
Telephone numbers. Телефонні номери
Mathematical expressions. Математичні вирази

Time. Час

Dates. Дати

Indirect Speech. Непряма мова

Changes from direct into indirect speech (person, advertial modifiers of place and time). Зміни у непрямій мові (особа, обставини місця й часу)
Changes from direct into indirect speech (tense forms). Зміни у непрямій мові (часові форми)
Questions in indirect speech. Питання у непрямій мові

Conditionals. Умовні речення

I type of conditionals. І тип умовних речень
II type of conditionals. ІІ тип умовних речень
III type of conditionals. ІІІ тип умовних речень

Sentence Structure. Порядок слів у реченні

III type of conditionals. ІІІ тип умовних речень
Declarative sentence. Розповідне речення
Interrogative sentence. Питальне речення
   Загальне питальне речення
   Спеціальне питальне речення
   Розділове питальне речення
   Альтернативне питальне речення
Imperative sentence. Спонукальне речення
Exclamatory sentence. Окличне речення

Список деяких відповідників британського та американського варіантів англійської мови

 

 
© www.SchoolLib.com.ua