Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Біологія

ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

4. РОСЛИНИ

4.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

4.1.1. Які ви знаєте одиниці класифікації рослин?

Вид, рід, родина, порядок, клас, відділ.

4.1.2. Дайте визначення поняття "ліс".

Ліс — один з основних типів рослинних угруповань, в яких переважають деревні рослини. В лісах виділяють такі основні яруси: дерев (1-2-й), чагарниковий (3-й), трав'яний (4-й), лишайниково-моховий (5-й).

4.1.3. Дайте визначення поняття "степ".

Степ — один з основних типів рослинних угруповань, в складі якого переважають трав'янисті рослини, пристосовані до умов зростання з недостатнім зволоженням. Степова зона — фізико-географічна зона помірного поясу. За останні 100 років площі цілинних степів набагато зменшилися. У природному стані в Україні степові ділянки збереглися лише в кількох заповідниках.

4.1.4. У чому полягають основні відмінності між нижчими і вищими рослинами?

Існує умовний поділ рослин на нижчі та вищі. Нижчі рослини — це різні відділи водоростей. Вищі рослини — це відділи Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні, Голонасінні, Покритонасінні. На відміну від нижчих, вищі рослини — складні диференційовані багатоклітинні організми, пристосовані до життя в наземному середовищі (за винятком небагатьох вторинно-водних форм), з правильним чергуванням двох поколінь — статевого (гаметофіту) і нестатевого (спорофіту). У нижчих рослин справжніх тканин немає, тоді як у вищих формуються різні типи тканин (твірні, покривні, провідні, механічні, основні) та органів (вегетативні та репродуктивні). Зараз поняття "нижчі рослини" має здебільшого історичне значення, оскільки гриби виділені в окреме царство.

4.1.5. Що таке торф і як він утворюється?

Торф — це відмерлі частинки стебел моху сфагнуму та деяких інших рослин, які не перегнивають під водою у кислому середовищі (яке ство-рюється за рахунок виділення мохами кислот) та за умов нестачі кисню.

4.1.6. Дайте визначення поняття "флора".

Флора — сукупність видів рослин, що зростають на певній території (наприклад, флора Карпат, Криму, України тощо).

4.1.7. Дайте визначення поняття "рослинність".

Рослинність — сукупність рослинних угруповань, що притаманні певній території (наприклад, рослинність Степової зони, рослинність Лісостепу).

4.1.8. Що таке "цвітіння" води? Які організми його зумовлюють?

"Цвітіння" води — це явище, зумовлене масовим розвитком у водоймах водоростей або ціанобактерій. "Цвітіння", спричинене ціанобактеріями, надзвичайно шкідливе, бо вони виділяють у воду токсичні речовини. "Цвітіння", зумовлене масовим розвитком зелених водоростей, навпаки, корисне, бо зелені водорості не токсичні і є добрим кормом для молоді риб, а також збагачують воду киснем.

4.1.9. Як відбувається процес випаровування води рослинами?

Випаровування води рослинами (процес транспірації) відбувається всією поверхнею рослини, а особливо інтенсивно — через продихи, які розташовані у шкірці (епідермі) листків. Вода по міжклітинниках потрапляє до продихів і через продихові щілини випаровується в атмосферу. Діяльність продихів (закривання і відкривання продихової щілини) регулює інтенсивність випаровування.

4.1.10. Яке значення для рослин має розпушення ґрунту?

Розпушення фунту — агротехнічний захід, який сприяє кращому на-дходженню до коренів рослин кисню та розчинів солей, збереженню вологи в фунті. В результаті розпушення та підгортання ґрунту в багатьох рослин інтенсивно утворюються додаткові корені (наприклад, у помідорів) або підземні пагони (картопля), що, в свою чергу, підвищує врожайність.

4.1.11. Охарактеризуйте людину, як фактор живої природи та її вплив на зміну рослинного покриву.

Людина та її господарська діяльність — потужний фактор впливу на природне середовище. У процесі історичного розвитку біосфери людство досягло такого рівня розвитку, що справляє вирішальний вплив на перебіг усіх природних процесів. Рослинний покрив Землі змінюється головним чином у результаті розорювання ґрунтів, вирубування лісів (особливо тропічних), меліорації земель тощо. На місці порушених природних типів рослинності створено величезні площі сільськогосподарських культур. Групу екологічних факторів, спричинених діяльністю людини, називають антропогенними.

4.1.12. Які організми є основними продуцентами біомаси й кисню в морях і океа